Urantia-säätiön tekijänoikeuksien luvallinen käyttö

(Päivitetty 27.5.2022)

Alla kerrottu ohjeistus pohjautuu säätiön sivustolla oleviin alkuperäisiin linkkeihin:
https://www.urantia.org/urantia-foundation/urantia-foundation-copyright-trademark-policies. Tästä selviää mm., miten Urantia-logoa voi käyttää esimerkiksi häissä, kasteissa ja hautajaisissa, koruissa ja nettisivuilla sekä tekstilainauksia omassa kirjallisessa julkaisussa.

Jos sinulla on kysyttävää näistä menettelytapaohjeista tai tunnusten käytöstä, ota ystävällisesti yhteyttä Urantia-säätiöön puhelimitse numerolla +1 773 525 3319, sähköpostitse osoitteella: urantia@urantia.org tai kirjeitse osoitteeseen: Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, Illinois 60614, USA.

Säätiön rekisteröimät tavaramerkit, 22.4.2017

Näissä menettelytapaohjeissa käsitellään sanojen “Urantia” ja “urantialainen” sekä samankeskisistä kehistä koostuvan symbolin (kolmesta taivaansinisestä, samankeskisestä, valkoisella pohjalla olevasta ympyrästä koostuvan tunnuksen) seuraavanlaista käyttöä sikäli, että Urantia-säätiö katsoo tapaukset “turvasatamiksi”, joissa merkkien käyttö on oikeutettua.

Nämä “turvasatamat” tarkoittavat, että Urantia-säätiö myöntää seuraavat käyttötavat, joita noudatettaessa ei tarvitse olla huolissaan Urantia-säätiön tavaramerkkien, palvelumerkkien eikä kollektiivisten jäsenmerkkien rikkomisesta.

Nämä menettelytapaohjeet perustuvat seuraaviin suuntaa antaviin periaatteisiin:

 1. Säilyttää Urantia-kirjan alkuperäinen ja koskematon teksti käyttämällä sen yhteydessä Urantian tavaramerkkiä (logoa) ja Urantia-säätiö -nimeä, joista tunnistaa Urantia-kirjan ja säätiön siitä tekemät käännökset.
 2. Mahdollistaa ihmisiä laajentamaan Urantia-kirjan hyvän sanoman tuntemusta, opetusta sekä tiedon levittämistä ja sosiaalistamista.
 3. Suojaamaan Urantia-nimeä varjelemalla sanan valtaamista tai sen tyhjäksi tekemistä. Urantia-nimen tulisi johdattaa ihmisiä Urantia-kirjaan.

Sallittu käyttö ja “turvasataman” mukaiset oikeudet

 1. Sanaa “Urantia” voi käyttää tarkoitettaessa Maa-planeettaa. Sanoja “Urantia” ja “urantialainen” saa käyttää puhuttaessa Urantia-kirjan lukijoista tai Maa-planeetan asukkaista. Sanat “Urantia” ja ” urantialainen” voivat ilmaista henkilön uskoa tai vakaumusta.
 2. Samankeskisten ympyröiden symbolia ja/tai sanaa “Urantia” voidaan käyttää voittoa tavoittelemattoman ja ei-kaupallisen toiminnan yhteydessä (muuhun kuin Urantia-kirjan tekstin merkittävän määrän kopiointiin). Näitä ovat tapahtumat, joissa juhlitaan ihmisten ja Jumalan välistä suhdetta, kuten rukousistunnot ja ylistysryhmät, Urantia-kirjan konferenssit ja opintoryhmät sekä seremoniat, kuten kasteet, häät ja hautajaiset. Näitä aktiviteetteja varten julkaistut painetut ja sosiaalisen median julkaisut voivat sisältää samankeskisten ympyröiden symbolin ja/tai sanan “Urantia”. Ei pitäisi vihjata, että Urantia-säätiö hyväksyy, sponsoroi tai tukee toimintaa tai on sidoksissa toimintaan, ellei Urantia-säätiö suostu kirjallisesti tällaiseen osallistumiseen. Tavaramerkkisymboleja “TM” ja “®” ei saa käyttää painetussa tai verkkopohjaisessa materiaalissa näiden toimintojen yhteydessä.
 3. Samankeskisten ympyröiden symboli ja sana “Urantia” voidaan näyttää millä tahansa verkkosivuston sivulla edellyttäen, että sanaa “Urantia” käytetään yksilön vakaumusten tunnisteena, viittauksena Urantia-kirjaan tai Maa-planeetan nimeen. Symbolia ei käytetä verkkosivuston tunnisteena, vaan pikemminkin välittämään muita Urantia-kirjassa kuvattuun symboliin liittyviä merkityksiä, kuten Mikaelin lippu, Melkisedekin symboli tai Kolminaisuuden hallituksen aineellinen tunnus. Symbolia voidaan käyttää myös tunnistamaan henkilön uskomukset Urantia-kirjan opetuksiin samalla tavalla kuin kristityt käyttävät ristiä. Ympyröitä ja sanaa “Urantia” ei saa käyttää vierekkäin tunnisteena tai tavaramerkkinä, ellei Urantia-säätiö ole antanut lupaa. Ei pitäisi vihjata, että Urantia-säätiö hyväksyy, sponsoroi tai tukee verkkosivustoa tai on sidoksissa verkkosivustoon, ellei Urantia-säätiö suostu kirjallisesti tällaiseen osallistumiseen. Tavaramerkkisymbolit “TM” ja “®” eivät saa esiintyä samankeskisten ympyröiden symbolin tai termin “Urantia” kanssa verkkosivustolla.
 4. Yksittäinen henkilö voi käyttää samankeskisten ympyröiden symbolia ja sanoja “Urantia” ja “urantialainen” osoituksena henkilökohtaisesta uskostaan Jumalaan ja kunnioituksestaan Urantia-kirjassa esitettyjä opetuksia kohtaan. Tämä sisältää ympyröiden ja/tai sanan “Urantia” käytön henkilökohtaisilla sosiaalisen median sivuilla, kuten Facebookissa. Tavaramerkkisymbolit “TM” ja “®” eivät saa esiintyä samankeskisten ympyröiden symbolin tai termin “Urantia” kanssa sosiaalisen median sivuilla.
 5. Koruja, juomavälineitä, paitoja, päähineitä, avaimenperiä, henkilöllisyystunnisteita, laukkuja, bannereita ja lippuja, rekisterikilpiä, kirjoitusvälineitä ja muita keräilyesineitä, joissa on samankeskisten ympyröiden symboli ja/tai termi “Urantia”, voidaan valmistaa ja myydä edellyttäen, että kutakin tällaista tuotetta myydään enintään 5 000 kappaletta kalenterivuoden aikana. Ei pitäisi vihjata, että Urantia-säätiö hyväksyy, sponsoroi tai tukee tuotetta tai myyntiä tai on sidoksissa valmistajaan tai myyjään, ellei Urantia-säätiö suostu kirjallisesti tällaiseen osallistumiseen.

  Tavaramerkkisymbolit “TM” ja “®” eivät saa esiintyä samankeskisten ympyröiden symbolin tai termin “Urantia” kanssa keräilyesineissä tai niihin liittyvissä mainoksissa tai myyntimateriaaleissa. Valmistaja ja myyjä eivät saa toiminnallaan esittää mitään vaatimuksia tavaramerkkioikeuksiin samankeskisten ympyröiden symbolista tai termistä “Urantia”.
 6. Samankeskisten ympyröiden symbolia ja termiä “Urantia” voidaan käyttää puhtaasti esteettisissä taideteoksissa, kuten julisteissa, videoissa, maalauksissa, viireissä, lipuissa tai muussa visuaalisessa esityksessä, siinä merkityksessä, jossa se on Urantia-kirjassa ilmaistuna. Tällainen käyttö ei saisi viitata siihen, että Urantia-säätiö hyväksyy, sponsoroi tai tukee joko taiteilijaa tai taideteosta tai muuta siihen liittyvää toimintaa, jossa taidetta käytetään tai esitetään, tai että taideteos tai mikä tahansa siihen liittyvä toiminta on sidoksissa Urantia-säätiöön, ellei Urantia-säätiö suostu kirjallisesti tällaiseen osallistumiseen. Tavaramerkkisymbolit “TM” ja “®” eivät saa esiintyä samankeskisten ympyröiden symbolin tai termin “Urantia” kanssa taideteoksessa.

Urantia-säätiön oikeudet

 1. Urantia-säätiö omistaa oikeudet samankeskisten ympyröiden symboliin kaikissa kirjoissa, jotka sisältävät Urantia-kirjan tekstiä tai liittyvät siihen. Samankeskiset ympyrät -symbolia ei saa käyttää logona/tunnisteena tällaisissa kirjoissa digitaalisessa tai fyysisessä muodossa.

  Sanaa “Urantia” tai Urantia-kirja voidaan käyttää tunnistamaan kirja Urantia-kirjasta ja sen opetuksista. Mutta termiä “Urantia” ei saa käyttää minkään kirjan kanssa tavalla, joka viittaa siihen, että Urantia-säätiö on hyväksynyt, sponsoroinut tai tukenut sellaista materiaalia tai että materiaalit ovat sidoksissa Urantia-säätiöön, ellei Urantia-säätiö suostu kirjallisesti tällaiseen osallistumiseen.
 2. Samankeskisten ympyröiden symbolia ei saa käyttää minkään teoksen yhteydessä, joka sisältää merkittävän määrän Urantia-kirjan englanninkielistä tekstiä, eikä termiä “Urantia” saa käyttää tavalla, joka viittaa siihen, että Urantia-säätiö on hyväksynyt, sponsoroinut, tai tukenut teosta tai että teos on sidoksissa Urantia-säätiöön, ellei Urantia-säätiö suostu kirjallisesti tällaiseen osallistumiseen.
 3. Urantia-säätiö omistaa tekijänoikeudet moniin Urantia-kirjan ei-englanninkielisiin käännöksiin. Merkittäviä osia näistä käännöksistä ei saa kopioida ilman Urantia-säätiön kirjallista lupaa.

  Urantia-kirjan englanninkielistä tekstiä voidaan käyttää itsenäisesti muun kuin englanninkielisen käännöksen luomiseen; samankeskisten ympyröiden symbolia ei kuitenkaan saa käyttää minkään tällaisen käännöksen kanssa. Termiä “Urantia” ei saa käyttää minkään tällaisen käännöksen kanssa tavalla, joka viittaa siihen, että Urantia-säätiö on hyväksynyt, sponsoroinut tai tukenut mitä tahansa tällaista käännöstä tai että käännös on sidoksissa Urantia-säätiöön, ellei Urantia-säätiö suostu kirjallisesti tällaiseen osallistumiseen.
 4. Urantia-säätiö omistaa tekijänoikeudet kaikkien Urantia-säätiön luomien Urantia-kirjojen kansikuvioihin. Merkittäviä osia kirjan kannen suunnittelusta ei saa käyttää, paitsi siinä mielessä, että esitellään tai näytetään, mikä on selvästi kopio Urantia-kirjasta.
 5. Nimeä “Urantia-säätiö” ei saa käyttää muuten kuin viitattaessa juridiseen Urantia-säätiöön. Mitään nimiä tai tavaramerkkejä, jotka ovat olennaisesti samanlaisia kuin Urantia-säätiö (“Urantia Foundation”), kuten “Urantialaisten säätiö” (“Foundation for Urantians”), ei saa käyttää.

Yleinen tekstilainoja koskeva menettelytapaohje, 7.11.2008

Urantia-säätiö antaa valtuudet kenen tahansa lainata Urantia-säätiön julkaisemasta Urantia-kirjan käännöksestä enintään 25 000 sanaa missä tahansa koulutuksellisessa tai kaupallisessa teoksessa seuraavin edellytyksin:

 1. Akateemisen standardin mukainen viittaus Urantia-kirjaan tehdään jokaisen lainauksen kohdalla.
 2. Teoksen jollakin ensi sivulla esitetään näkyvästi seuraava tekijänoikeuslauseke (hakasulkeissa olevat kohdat lainattavan kielikäännöksen mukaan):

  Teokseen sisältyy lainauksia Urantia-säätiön julkaisemasta The Urantia Bookin [suomen]kielisestä käännöksestä, © [1993], Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, Illinois 60614, USA; +1 (773) 525-3319; http://www.urantia. org; kaikki oikeudet pidätetään.
 3. Tässä teoksessa esiintyvät mielipiteet ovat kirjoittajan, eivätkä ne välttämättä edusta Urantia-säätiön tai sen liitännäisjärjestöjen kantaa. Teos sisältää jokaista Urantia-kirjan käännöksestä lainattua sanaa kohden vähintään yhden sanan, jota ei ole lainattu Urantia-kirjasta.
 4. Teoksessa käytetään yhtäjaksoisesti korkeintaan 5 000:ta Urantia-kirjan käännöksen sanaa. Jos käytetään yhtäjaksoisesti 5 000:ta tästä Urantia-kirjan käännöksestä lainattua sanaa, sen jälkeen tulee lisätä muuta kirjallista aineistoa ennen seuraavaa kyseisestä Urantia-kirjan käännöksestä otettua lainausta.
 5. Teoksessa ei muokata, muuteta tai muunnella siinä lainattuja, Urantia-kirjan ao. käännöksen tekstikohtia.

Nettilatauksia ja -tulostuksia koskeva menettelytapaohje

Voit Urantia-säätiön verkkosivuilta https://www.urantia.org tai miltä tahansa muilta lisensioiduilta verkkosivuilta tulostaa tai ladata Urantia-säätiön julkaisemasta Urantia-kirjan käännöksestä minkä tahansa kohdan tai koko tekstin levykkeelle tai kovalevylle edellyttäen, että

 1. teksti tulostetaan ja/tai ladataan omaan henkilökohtaiseen käyttöön eikä jaettavaksi tai myytäväksi kolmansille henkilöille, ellei sellainen jakelu tai myynti ole muutoin lain tai Urantia-säätiön menettelytapaohjeiden mukaan sallittua; ja
 2. tulostamalla tai lataamalla kyseisen tekstin sitoudut olemaan muuttamatta, korjaamatta tai muuntelematta mitään tämän Urantia-kirjan käännöksen tulostettua tai ladattua tekstin osaa.