Hengellistynyt ajattelu edistää hengellistä kasvua

Toivon, että  tämä lyhyt johdatus aiheeseen ”hengellistynyt ajattelu” kiihottaisi Jumalaa etsivien lukijoiden mieltä ja johdattaisi heitä hengellisen nälän kasvuun, syntyjen syvien miettimiseen ja käytännössä hengen hedelmien tuottamiseen. Henkiymmärryksen kasvun kautta ihminen voi päätyä lopulta hengelliseen kasvuun.

Hengellistynyt ajattelu ei ole tulos paljosta ajattelemisesta. Ajattelu voi olla älyn siivittämää, jolloin ajattelija pyrkii ymmärtämään ja jäsentämään tietoa. Tämä ei kuitenkaan  takaa sitä, että älyn jättiläinenkään olisi noussut hengellistyneen ajattelun piirin. 

“Ajattelu antautuu viisauden edessä, ja viisaus katoaa valaistuneeseen ja mietiskelevään palvomiseen.” 

Urantia-kirja 112:2.11

Mitä hengellistynyt ajattelu on sitten on? Hengellistyneen ajattelun ymmärtämistä auttaa seuraava lainaus:

“Rukoileminen ja siihen liittyvä palvonta on menetelmä, jolla irtaudutaan elämän päivärutiinista, aineellisen olemassaolon yksitoikkoisesta myllynpyörityksestä. Se on tie, jota myöten lähestytään hengellistynyttä itsensä todellistamista ja yksilöllisyyttä, joka on saavutettu älyllisin ja uskonnollisin ponnistuksin.”

Urantia-kirja 144:4.5

Hengellinen itsensä hahmottaminen edellyttää sekä älyllisiä, että myös uskoon liittyviä ponnisteluja. Rukoileminen ja siihen liittyvä palvonta ovat keskiössä pyrittäessä saavuttamaan hengellistyneen ajattelun ja ymmärryksen tasoja.  Hengellisen ymmärryksen mahdollistavia ihmisen ominaisuuksia kuvaa lainaus:

“Hengellisen ymmärryksen ja moraalisen lujuuden saivat aikaan selkeä ajattelu, viisas päättely, looginen harkinta, vaikuttimien vilpittömyys, tarkoitusperien epäitsekkyys, älyllinen lojaalisuus, kokemusten muistaminen, kurinalainen luonteenlaatu ja hänen persoonallisuutensa luottavainen vihkiytyminen Paratiisin-Isän tahdon noudattamiseen.” 

Urantia-kirja 67:3.6

Vaikka tällaiset ominaisuudet löytyvät hyvin kehittyneinä harvoilta, silti niitä kannattaa tavoitella ja niihin pyrkiä.

“Uskonnolliset ajattelu- ja toimintatottumukset myötävaikuttavat hengellisen kasvun tuloksellisuuteen. Uskonnollisia taipumuksiaan voi kehittää niin, että ne alkavat reagoida hengellisiin virikkeisiin myönteisesti, eli niin, että niistä tulee eräänlainen ehdollinen hengellinen refleksi. Uskonnollista kasvua suosiviin tapoihin kuuluvat herkkyys jumalallisia arvoja kohtaan, uskonnollisen elämän havaitseminen muissa ihmisissä, kosmisten merkitysten syvällinen mietiskely, hartaudella suoritettu ongelmien ratkaiseminen, oman hengellisen elämänsä jakaminen lähimmäistensä kanssa, itsekkyyden välttäminen, kieltäytyminen jumalallisen armon selviönä pitämisestä, elämänsä eläminen niin kuin olisi Jumalan kasvojen edessä. Uskonnolliseen kasvuun vaikuttavat tekijät saattavat olla tarkoituksellisia, mutta kasvu itsessään on poikkeuksetta tiedostamatonta.” 

Urantia-kirja 100:1.8

Kehittyminen hengellistyneessä ajattelussa on mitta, joka osoittaa, missä määrin ihminen on virittäytynyt yhteistyöhön Jumalan kanssa. Samalla se on mielen hallinnan mitta, sillä korkealle ulottuva hengellinen ajattelu epävakaassa ja häilyvässä mielessä ei juurikaan ole mahdollista. 

“Hengellinen edistyminen perustuu hengellisen köyhyyden älylliseen tunnustamiseen, mihin liittyy omakohtainen tietoisuus täydellisyyden kaipuusta, halu tuntea Jumala ja olla hänen kaltaisensa, varaukseton aikomus täyttää taivaassa olevan Isän tahto.” 

Urantia-kirja 100:2.1

Kehittyminen hengellistyneessä ajattelussa tarkoittaa, että ihminen ylläpitää elävää hengellistä yhteyttä todellisiin hengellisiin voimiin, ja toiseksi sitä, että hän tuottaa jatkuvasti hengellisiä hedelmiä.

One thought on “Hengellistynyt ajattelu edistää hengellistä kasvua

  1. kirjoituksesi – Hengellistynyt ajattelu edistää hengellistä kasvua.
    Tapa käyttää lainauksia sopii hyvin minun ajattelutyyliin / tasoon.

Leave a Reply

Your email address will not be published.